Co to jest Lectio Divina?

Od października b.r. w naszej parafii w I i III środę miesiąca można uczestniczyć w kościele w modlitwie Słowem Bożym – tzw. Lectio Divina. Co to jest i na czym polega? – o tym poniżej.

 

Lectio Divina (dosłownie z języka łacińskiego „czytanie boże”) to droga do spotkania z Bogiem, polegająca na czytaniu Pisma Świętego, duchowym dogłębnym rozważaniu go, a dzięki temu: rozpoznawaniu – niejako „między wierszami” - głosu przemawiającego do słuchacza osobiście Boga.

Nie bez przyczyny Pismo Święte nazywamy również Słowem Bożym. W liście do Hebrajczyków św. Paweł przypomina: „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12). Przedłużone spotkanie z Pismem Świętym tworzy klimat i miejsce dla Bożego działania w naszym życiu. Dopuszczamy wtedy Boże Słowo do swojego serca, pozwalamy by Ono nas przeniknęło, poruszyło, weszło także w dialog z najtajniejszymi myślami. W ten sposób wchodzimy w osobistą więź z Bogiem.

Jako praktyka duchowa, Lectio Divina istnieje w Kościele od wieków. Wciąż owocna, ponieważ Bóg nieustannie pragnie być aktywnie obecny w dialogu w człowiekiem. Chce mówić do nas, pouczać, prowadzić, budować wiarę, zawracać z błędnej drogi, oczyszczać, oświecać, przekonywać o swojej miłości, być. Święty Jan Paweł II Papież zachęcał: „Konieczne jest zwłaszcza, aby słuchanie słowa Bożego stawało się żywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i nadal aktualną tradycją lectio divina, pomagającą odnaleźć w biblijnym tekście żywe słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek, kształtuje życie.”.

Biblia-swiatło

Droga spotkania z Bogiem w Lectio Divina odbywa się w kilku etapach, które określają tradycyjne łacińskie terminy: lectio - meditatio - oratio - contemplatio - actio.

Rozpoczynamy świadomym stanięciem w obecności Bożej oraz modlitwą do Ducha Świętego. Prosimy Go o pomoc w rozważaniu Słowa - niezbędną w kontakcie z tekstem natchnionym - aby móc odczytać sens Słowa i jego przesłanie dla nas, doświadczyć Bożej obecności lub też wiernie trwać przy Bogu nawet mimo braku duchowych „wrażeń”. Później następuje
    1. LECTIO (łac. - czytanie): czytanie danego fragmentu tekstu biblijnego, Uważne, nawet kilkakrotne, może być (lepiej) półgłosem, cierpliwe, jako słowa samego Boga, z wiarą – jakby dyktował go dla Ciebie Duch Święty. Patrzymy na sytuację ukazaną w danym fragmencie, osoby, słowa, relacje. Lectio to czas słuchania słów, które Bóg mówi do Ciebie. Nie jest jeszcze teraz ważne, czy rozumiesz. Wpisz święty tekst w siebie, w swoją wyobraźnię, uczucia, myśli, niech zacznie żyć w Tobie. „Słuchajcie słowa, które Pan mówi do was” (Jr 10,1) „Kto jest z Boga, słów Bożych słucha.” (J 8,47)
 
    1. MEDITATIO (łac. - badanie, sięganie do głębi sensu słów): rozmyślanie nad przeczytanym słowem, podczas którego staramy się dogłębnie zrozumieć święty tekst. Ze swojej strony musimy sami zapytać Boga: „Co chcesz do mnie powiedzieć przez przeczytane słowo?" Badamy, które słowa, zdania, przykuwają naszą uwagę, budzą jakąś reakcję emocjonalną (także nieprzyjemną), które okazują się ważne i cenne. Szczególnie przyglądamy się tym fragmentom, których wymowy do końca nie rozumiemy, lub w których nie potrafimy w danym momencie uchwycić Bożego przesłania. Może być bowiem w nich coś wyjątkowego, na wzór skarbu ukrytego w roli(Mt 13, 44), co zrozumiane będzie w późniejszym czasie. Medytacja polega na otwarciu się na przekazywaną nam przez Boga prawdę, na nieskończone misterium, które nas całkowicie przerasta, bo sięga głębi samego Boga. Czasem w sercu pojawia się światło, odsłania się to, co dotychczas było przed nami zakryte. «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». (J 8,31) Na tym etapie możemy powiązać Słowo lub zdanie, które nas dotyka z jakimś innym Słowem Pisma, które przychodzi nam na myśl.
 
    1. ORATIO (łac. - modlitwa): modlitewna odpowiedź serca na to, co dane było osobiście doświadczyć w czytaniu i medytacji. Może będzie to modlitwa wyznania – gdy wyznajemy Panu, co w nas uczyniło to słowo. A może modlitwa wielbienia, przeproszenia lub prośby. „Głos mój się wznosi do Boga i wołam, głos mój - do Boga, by mnie usłyszał.” (Ps 77,2)
 
    1. CONTEMPLATIO (łac. - wpatrywanie się – kontemplacja): Trwanie przy Bogu całym sobą, nie tylko rozumem, ale i sercem. Chłonięcie Bożego słowa, nasycanie się byciem-przy-Bogu. "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.” (J 14,23)
 
  1. ACTIO (łac. działanie): Czynienie tego, co rozpoznaje się jako Bożą wolę. Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.” (Mt 7,21) „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.” (Mt 7,24-25)
Aby owocnie przeżyć czas modlitwy Lectio Divina, potrzeba na nią dziennie wygospodarować minimum 30 minut, w miejscu i czasie sprzyjającym spokojnym rozważaniom.

Można modlić się, sięgając do fragmentów biblijnych na zasadzie lectio continua – tzn. czytając Pismo Święte od początku do końca i ponownie od początku. (Uwaga praktyczna: przy pierwszym czytaniu Biblii niektórzy zalecają czytanie wpierw ksiąg Nowego Testamentu, a dopiero później – Starego; w Starym Testamencie: wpierw księgi mądrościowe i prorockie, na końcu - historyczne).

Można i warto sięgać po czytania mszalne z bieżącego dnia. Tutaj świetną pomocą są:
* wydawnictwa książkowe np. edykacja.pl
* Strony internetowe np.: bibilijny.pl
* lub rozważania dźwiękowe – tzw. „Modlitwa w drodze” 

Modlitwą Lectio Divina można codziennie modlić się indywidualnie. W kościele parafialnym w I i III środę miesiąca, na pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą, jest natomiast możliwość skorzystania z modlitwy prowadzonej. Dobrze jest przynieść na to spotkanie z Bożym Słowem własny egzemplarz Nowego Testamentu.

O wartości życia Słowem Bożym na co dzień w rytmie lectio divina, na www...

By dowiedzieć się więcej o praktyce tej modlitwy, można sięgnąć tutaj...
Jubileusz Adwentowe czuwanie

Podobne artykuły